Kouzelný tábor uprostřed kouzelné přírody

 Komplexně vybavený tábor
 Nádherné okolí
 Spokojenost dětí je pro nás alfou i omegou

TÁBOROVÝ ŘÁD

 

Táborový řád je oficiální dokument o pravidlech, podle kterých náš tábor funguje. Děti a rodiče se s táborovým řádem seznámí již před nástupem do tábora a táborníci ještě také první den v táboře. Protože to není jen pár slov, doporučuje se ho prostudovat v klidu. Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu správných táborníků. Víme, že prázdninyjsou časem nekonečné volnosti, neutuchající zábavy, získávání nevšedních zážitků a poznáváním nového. Přesto je nezbytné, aby děti respektovaly obecná pravidla slušného chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Jistě chápete, že ostatním dětem musíme zabezpečit nerušený průběh táborových dnů. Proto si v případě porušení táborového řádu vyhrazujeme právo odeslat dítě domů.

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Pojmy

 

Pro účely tohoto táborového řádu se rozumí:

a) táborníkem – dětský či mládežnický účastník tábora;

b) zákonným zástupcem – rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte;

c) vedoucím – kterýkoliv pracovník tábora, zejména pak hlavní vedoucí, zástupce hlavního vedoucího, zdravotník, hospodář, oddílový vedoucí atp.;

d) pořadatelem – p. Břetislav Horník

 

ČÁST PRVNÍ

POHYB TÁBORNÍKŮ

Článek 2

Pohyb táborníků v prostoru tábora

 

 1. Návštěva cizích chatek (pokojů, stanů) je povolena pouze s vědomím a souhlasem všech ubytovaných v chatce (pokoji, stanu).
 2. Táborníkům se zakazuje vstup do táborové kuchyně, skladů potravin a ostatních hospodářských prostor. Táborníkům je volně přístupná pouze jídelna.
 3. Táborníkům se dále zakazuje vstup do všech chatek (pokojů, stanů) vedoucích bez jejich vědomí. Dále pak do prostorů čučárny (poradní místnosti) a marodky bez souhlasu vedoucího, resp. zdravotníka.
 4. Táborník nesmí vstoupit (ani pohledem) do umývárny a prostor sociálního zařízení vyhrazených pro táborníky opačného pohlaví.

 

Článek 3

Pohyb táborníků mimo tábořiště

 

 1. Táborníkům je zakázáno opouštět prostor tábora bez dovolení svého oddílového vedoucího nebo hlavního vedoucího. Povolení k opuštění tábořiště, které není dáno příslušným oddílovým vedoucím, je možné pouze s vědomím tohoto oddílového vedoucího.
 2. Vymezení areálu tábora provede hlavní vedoucí na prvním společném nástupu.
 3. Po dobu konání táborového programu mimo vlastní tábořiště se táborník musí pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného prostoru je zakázáno.
 4. Při venkovním koupání nesmí táborník vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího. Je přísně zakázáno skákat do vody ze skokánku nebo okraje bazénu, navzájem se potápět apod.

 

ČÁST DRUHÁ

CHOVÁNÍ TÁBORNÍKŮ

Článek 4

 

 1. Chování táborníků odpovídá všem právním a mravním pravidlům. Sprostá a vulgární mluva táborníků je také prohřeškem proti tomuto řádu.
 2. Zakazuje se fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora – především mladším a slabším. V případě sporu se táborník ihned obrátí na kteréhokoliv vedoucího.
 3. Je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.
 4. Za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si táborník neuložil u vedoucího, nenese pořadatel tábora žádnou odpovědnost. Ztráty volně odložených věcí nebudou ani prošetřovány.
 5. Nalezené peníze, cennosti a věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu.
 6. Táborníkům je zakázáno mít u sebe nebo v chatce (pokoji, stanu) zápalky nebo zapalovač. K činnostem, ke kterým je použití zápalek či zapalovače nezbytné, je vydá oddílový vedoucí, kterému budou po použití vráceny.
 7. Táborníkům je zakázáno mít u sebe nebo v chatce (pokoji, stanu) nože, zbraně či pyrotechnické výrobky. Zákaz se nevztahuje na kapesní a zavírací nožíky přiměřené velikosti.
 8. Táborníkům je v chatkách (pokojích, stanech) zakázáno používat ke svícení svíčky nebo petrolejové lampy.

 

Článek 5

 

 1. Táborník pečuje o svěřený táborový materiál a užívá jej k předem danému účelu.
 2. Nářadí, sportovní i výtvarné potřeby, hry a ostatní táborový materiál se půjčují přes oddílového vedoucího.
 3. Nářadí, sportovní i výtvarné potřeby, hry a ostatní táborový materiál vrací táborník po ukončení čisté a v pořádku svému oddílovému vedoucímu, a to nejpozději do večerního nástupu.
 4. Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu.
 5. Táborníkům se zakazuje jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení tábora.
 6. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce rodič nahradit.

 

Článek 6

 

 1. Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.
 2. Táborník je povinen udržovat pořádek a čistotu v chatkách (pokojích, stanech), v prostoru celého tábořiště i jeho okolí, stejně tak i ve svých osobních věcech.
 3. Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených i s ohledem na jejich třídění.

 

ČÁST TŘETÍ

TÁBOROVÁ ČINNOST

Článek 7

 

 1. Táborník je povinen dodržovat denní režim uvedený v příloze č. 1 tohoto táborového řádu.
 2. Táborový program je závazný pro každého táborníka. Na jednotlivé části programu přichází táborník vždy včas, připraven a vhodně oblečen.
 3. Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích.
 4. Přísně se zakazuje svévolné maření táborových činností, které by mělo za následek vlastní zvýhodnění anebo znevýhodnění či znemožnění činnosti jiných táborníků.
 5. Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí vedoucího oddělen od příslušné skupiny.
 6. Pokud se táborová činnost odehrává mimo tábor, řídí se táborník etickými principy, aby nedělal ostudu sobě, svým rodičům, ostatním táborníkům ani pořadateli tábora.
 7. V době večerky a v době před budíčkem nikdo nesmí rušit ostatní ze spánku. Dobu poledního klidu táborník využije k odpočinku bez pobíhání po areálu tábora a rušení ostatních účastníků tábora. Zvýšené a nepřiměřené fyzické aktivity se v poledním klidu přísně zakazují.

 

Článek 8

 

 1. Táborníkům se nedoporučuje brát si s sebou mobilní telefon, notebook a jiná audio či video zařízení.
 2. Mobilní telefony a ostatní audio a video zařízení budou táborníci používat v době poledního klidu a v čase osobního volna před večeří a večerkou tak, aby jejich používání nenarušovalo právě probíhající program.
 3. Při nerespektování tohoto zákazu bude mobilní telefon dítěti odebrán (o čemž budou rodiče telefonicky informováni). Vrácen bude až na konci tábora zákonným zástupcům táborníka.
 4. V prostoru celého areálu tábora a jeho okolí platí zákaz hlasité reprodukované hudby.

 

ČÁST ČTVRTÁ

STRAVOVÁNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ

Článek 9

Stravování

 

 1. Na výdej jídla chodí táborník vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. V jídelně dbá táborník slušného vystupování a kulturního stolování.
 2. Každý táborník si vezme jen tolik jídla, kolik sní. Případné zbytky jídla a odpadky dává vždy na určené místo.
 3. Nošení a konzumování potravin mimo jídelnu je zakázáno.
 4. K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené či zakoupené nápoje.
 5. Podle pokynů vedoucího a v souladu s hygienickými předpisy je zakázáno konzumovat vybrané potraviny, zejména při celodenních výletech a návštěvě obchodů

 

Článek 10

Ubytování

 

1.     Táborník nesmí bez souhlasu hlavního vedoucího měnit místo svého ubytování či stěhovat nábytek a další příslušenství ve své chatce (pokoji, stanu).

2.     V chatkách (pokojích, stanech) nesmí nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze ani sušit houby. Výjimku tvoří čerstvé pití a přiměřené množství sladkostí.

 

Článek 11

Péče o zdraví

 

 1. Přísně se táborníkům zakazuje požívání alkoholických nápojů, kouření a experimentování s jakýmikoliv dalšími omamnými látkami.
 2. Táborník chrání své zdraví a zdraví ostatních.
 3. Necítí-li se táborník zdráv nebo se zraní, je povinen toto ihned nahlásit vedoucímu nebo přímo táborovému zdravotníkovi, a to i v případě, že se mu to zdá nevýznamné.
 4. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník!
 5. Táborník dodržuje základní hygienické návyky a pravidla. Využívá toalety ke svému účelu, a to i v noci.
 6. Sprchování v umývárnách je povoleno pouze se souhlasem oddílového vedoucího a v časech tomu vyhrazených.
 7. Nalezne-li táborník uhynulé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a ohlásí to ihned vedoucímu. Táborník také nehladí domácí zvířata, včetně koček a psů.
 8. Při mimořádných situacích (požár, povodeň aj.) se táborník řídí pokyny vedoucího.

 

ČÁST PÁTÁ

OSTATNÍ PRAVIDLA

Článek 12

Návštěvy

 

 1. Návštěvy na táboře jsou povoleny jen v mimořádných případech a pouze s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího tábora.
 2. Bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani zákonní zástupci) do tábora přístup.
 3. Z výchovných a zdravotních důvodu návštěvy na táboře nedoporučujeme. Děti se postupně adaptují a zásahy zvenčí nejsou vhodné. Raději dětem pošlete pohled, dopis nebo balíček.
 4. Při pohybu cizích osob v areálu tábora vždy táborníci upozorní některého z vedoucích.

 

Článek 13

Porušení táborového řádu

 

1.     Přiměřené tresty za drobné prohřešky proti táborovému řádu uděluje kterýkoliv vedoucí.

2.     Tresty za závažné prohřešky proti táborovému řádu uděluje táborníkův oddílový vedoucí ve spolupráci s hlavním vedoucím.

3.     Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování táborového řádu může vést až k vyloučení táborníka hlavním vedoucím z tábora, a to bez finanční náhrady za zbývající pobyt. V takovém případě je jeho zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím povinen táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.

4.     Pořadatel tábora si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí táborníka (za přítomnosti dítěte a dvou vedoucích), a to při podezření na přechovávání omamných a návykových látek (alkohol, tabákové výrobky, léky, drogy aj.), nebezpečných předmětů (nože, zbraně, pyrotechnika atp.) nebo při důvodném podezření z krádeže.

 

Článek 14

Předčasné ukončení pobytu

 

1.     Táborník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným zástupcem dítěte ukončit bez finanční náhrady svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si táborníka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním vedoucím tábora a na vlastní náklady.

2.     Předčasné ukončení pobytu z jiného důvodu je upraveno aktuálními storno podmínkami, které jsou vždy obsaženy v závazné přihlášce.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Článek 15

Účinnost

 

Tento táborový řád byl schválen majitelem tábora p. Břetislavem Horníkem 1. 11. 2011

 

 

Příloha č. 1: Denní režim tábora*

Čas Činnost Čas Činnost

7.30 budíček (v neděli zpravidla v 8.30)                                                 15.15–17.45 odpolední program

7.40–8.00 ranní hygiena, rozcvička                                                        17.45–18.00 příprava na večeři, hygiena

8.00–8.30 snídaně                                                                                  18.00–18.30 večeře

8.30–9.00 úklid chatek, pokojů                                                              18.30–19.00 osobní volno

9.00–9.15 ranní nástup k programu                                                       19.00–19.30 hlavní nástup

9.15–12.15 dopolední program                                                              19.30–21.00 večerní program

12.15–12.30 příprava na oběd, hygiena                                                  21.00–21.30 druhá večeře,večerní hygiena

12.30–13.15 oběd                                                                                   21.30 večerka pro mladší oddíly

13.15–14.45 polední klid                                                                        21.30–22.00 druhá večeře,večerní hygiena

14.45–15.00 svačina                                                                               22.00 večerka pro starší oddíly

15.00–15.15 odpolední nástup k programu                                            22.00–7.30 noční klid

 

Dne: 17.3.2012

 

p. Břetislav Horník

Sadová 518

783 91 Uničov

Novinky

I náš tábor kráčí s dobou a tak vycházíme vstříc novým trendům komunikačních technologií...